Projektet SEBI: Att Säkra Barnets Bästa i Pedagogisk Skoladministration finansieras av Europeiska kommissionen genom medel beviljade av National Erasmus + Stöd för politiska reformer Nyckelåtgärd 3 (KA3) Social integration och gemensamma värderingar: bidraget i området för utbildning och praktik med referensnummer 612177-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

Projektets huvudkoncept är Barnets Bästa, en term som har används it ett antal internationella dokument om mänskliga rättigheter, mest anmärkningsvärt i Deklarationen om Barnets Rättigheter från 1959, Konventionen om Eliminering av Alla Former av Diskriminering mot Kvinnor från 1979 och Konventionen om Barnets Rättigheter (CRC) från 1989.

Enligt CRC: “Barnets bästa ska vara ett primärt övervägande i alla handlingar som påverkar barn, ingen diskriminering ska ske på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politiska eller andra åsikter, nationell, etnisk eller social härkomst, egendom, funktionsnedsättning, födelse eller annan status, deltagande stater erkänner att varje barn har en inneboende rätt till liv och ska säkerställa i maximal utsträckning överlevnaden och utvecklingen av barnet och barn ska ges rätten att fritt uttrycka sina åsikter i alla ämnen som berör dem, deras åsikter ska ges grundlig vikt i enlighet med barnets ålder och mognadsnivå”. Det nya kännetecknet för detta uttalande om principen om Bästa Intressen var troligen dess räckvidd, som för första gången, utökades till en skyldighet för staterna “att se till att barnets bästa placeras i kärnan av regeringen och all beslutsfattande som påverkar barn ”.

Sedan dess återstår det att utarbeta en tydlig och exakt förståelse av begreppet ”bästa intresse” ytterligare eftersom det har varit föremål för olika tolkningar. Samtidigt kommer verkligheten ofta i kontrast till lagstiftningen om barnets bästa intresse, inte bara i fall av social kris utan också i normalitet. Trots viktigt arbete av EU, Europarådet och andra inom området för att säkerställa barns rättigheter, tyder en verklighetskoll över hela Europa på att nivåerna av barnfattigdom och socialt utanförskap eskalerar.

Det bevisas inte bara i EU utan även i andra länder runt om i världen att utbildningssystemen ännu inte är helt byggda för att implementera Barnets bästa. Därför är ett av de bästa sätten på vilka stater kan hantera Barnets bästa, att förankra dem i deras utbildningsinstitutioner och praxis. Bristen på utbildning och kunskap hos beslutsfattare på denna nivå inom grundskolan och gymnasieskolan kan förlänga prestationsgapet och marginaliseringen av missgynnade barn. Sådant prestationsgap kan minskas genom relevant praxis etablerad i skolor baserat på den kommande landspecifika behovsanalysen och skrivbordsundersökningen.

SEBI-projektet syftar till att identifiera de viktigaste utmaningar som utbildningssystemen möter inom områden där avgörande om Barnets Bästa Intresse är en förutsättning, och förbereda metoder, verktyg och processer för att stödja evidensbaserad politik som ger stöd till skolledare, lärare och beslutsfattare.

Mål

Projektmålen är:

Att identifiera nyckelutmaningar som utbildningssystem står inför gällande beslutsfattande inom områden där avgörandet om Barnets Bästa Intresse är en förutsättning.

Att stödja bevisbaserat beslutsfattande.

Att utveckla metoder och verktyg som kommer att förbättra samarbete, kommunikation och utbyte av god praxis i främjandet och underlättandet av att Avgöra Barnets Bästa Intresse.

Att underlätta hållbarhet och överförbarhet av god praxis genom utvecklingen av politik- och praxisintegrationsmanualer för nationella utbildningssystem, med tanke på varje systems ramverk.

Resultat

WP1: Kartlägga Ekosystemet för Nuvarande Praxis och Trender för att Säkerställa Barnets Bästa i Skoladministration

Syftet för denna första del i projektet är att undersöka situationen gällande Barnets Bästa Intresse (BBI). Resultatet hänvisar till det Transnationella Säkerställa Barnets Bästa Intresse (SEBI) Rapporten om Kartläggning av Ekosystem, vilket kommer att utvecklas genom sammanställningen av SEBI:s Nationella Rapporter och EU-rapporten utvecklad av projektpartners. Partnerna kommer först att genomföra en litteraturrecension om de pedagogiska modellerna och administrativa strukturerna och praxis inom Säkerställa Barnets Bästa Intressen Skoladministration i sina länder. Sedan kommer de att gå vidare till en djupgående analys och utvärdering av existerande Barnets Bästa Intresse (BBI)-modeller och praxis, undersöka lärande- och utbildningsbehoven hos både målgrupperna och intressenterna. Slutligen kommer de att tillhandahålla förslag, rekommendationer och riktlinjer för utvecklingen av ett SEBI-utbildningsprogram och en BBI-modell. The partners will first conduct a literature review on the pedagogical models and administrative structures and practices in Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration at their countries. Then they will move on to an in-depth analysis and evaluation of the existing Best Interest of the Child (BIC) models and practices, investigating the learning and training needs of both the target groups and the stakeholders. Finally, they will provide suggestions, recommendations, and guidelines for the development of a SEBI training program and BIC model.

WP2: Bygga kapacitet hos skolpersonal och intressenter

Detta Arbetspaket kommer att tillägnas utvecklingen av utbildningsmaterialet gällande Barnets Bästa Intresse (BBI). Baserat på rapporten producerad under projektets första fas, kommer utbildningsinnehållet att genereras och beskriva effektiva metoder, undervisningstekniker, verktyg, aktivitet för att skapa en inkluderande miljö för att Säkerställa Barnets Bästa i Skoladministrationen. Efter detta kommer en online-plattform att skapas för att göra dessa material tillgängliga för intresserade parter. Som ett andra steg kommer det producerade materialet att användas för att utbilda skolpersonal, ledare, utbildare och intressenter. Utbildningen kommer att implementeras av experter inom Barnets Bästa Intresse. Slutligen kommer SEBI-projektets material att användas i pilotåtgärder och kommer att utvärderas och bedömas.

WP3: Utveckling, Testning och Finjustering av Pedagogiska Tillgångar

Detta arbetspaket förutser skapandet och testandet av innovativa, aktuella och attraktiva pedagogiska tillgångar för skolledare och lärare. Tillgångarna inkluderar ett toolkit om hur man skapar och upprätthåller struktur och administrativa praxis för att Säkerställa Barnets Bästa i Skoladministration inom och kring skolor så väl som ett toolkit om vem som ska driva och implementera SEBI-programmet. Pedagogiska tillgångar kommer att utvecklas, testas och finjusteras inom hela skolramverket och involvera alla nyckelaktörer från olika systemnivåer och respektive interaktioner.

WP4: Utveckling om Politiska Rekommendationer

Baserat på erfarenheterna och utvärderingen av projektets åtgärder och resultat, kommer ett dokument, som upprättar en uppsättning av politiska rekommendationer för beslutsfattare på alla nivåer för att anpassa sin politik och metoder som syftar till att säkerställa Barnets Bästa i Skoladministrationen, att reflekteras i kommande nationella, regionala och europeiska policyer och direktiv.